รับทำบัญชี หนองจอก

บริการของเรา

บริการด้านบัญชี

บริการด้านบัญชี
การจัดทำบัญชีเป็นรายเดือน และรายปี
1. ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง
2. วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการลงบัญชี
3. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
4. ทำสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย บัญชีแยกประเภท
5. จัดทำบัญชีและปิดงบกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)
6. จัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วย สมุดรายวันประเภทต่างๆ งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบดุล และงบกำไรขาดทุน

บริการด้านภาษี
การบริการจัดทำแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
1. จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมกับยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด. 1)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 53)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

2. จัดทำและยื่นแบบประจำปี ได้แก่

 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) พร้อมจัดทำแบบและนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) พร้อมจัดทำแบบและนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) พร้อมจัดทำแบบและนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (e-filling)

บริการด้านประกันสังคม
1. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
2. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
3. บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง และลูกจ้าง

บริการด้านจดทะเบียน
ทางสำนักงานให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจต่าง ดังนี้
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
3. จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ
4. เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และขอเลขผู้เสียภาษีอากร
5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการเข้าใหม่-ลาออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน-ลดทุน
6. จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชี พร้อมปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชี

บริการอื่นๆ

 • พบผู้ประกอบการเป็นรายเดือน
 • รับเอกสารเป็นรายเดือน ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน
 • ยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต
 • พบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร หรือเจ้าหน้าที่ประกันสังคม แทนผู้ประกอบการ

  รับทำบัญชี หนองจอก , รับทำบัญชี หนองจอก ครบวงจร , รับทำบัญชี หนองจอก ราคาถูก , รับทำบัญชี หนองจอก วางแผนบัญชี

© 2016 nt-accounting.com All Rights Reserved. || รับทำบัญชีหนองจอก